placeholder

Deșeurile nu se aruncă! Gestiunea substanțelor periculoase și planuri de minimizare a deșeurilor – cum respecți legislația de mediu obligatorie?

Activitatea umană, în majoritatea cazurilor, este generatoare de deșeuri. Acestea din urmă duc la creșterea nivelului de poluare și deci la îmbolnăvirea cetățenilor. Pentru a minimiza efectele și a combate poluarea, se impun norme de gestionare a deșeurilor, stabilite prin legislația europeană, cu obligativitate de aplicare și în legislația privind protecția mediului din România.

Managementul deșeurilor presupune stabilirea unor operațiuni după apariția deșeurilor, însă acestea se referă și la activități de prevenire și minimizare a deșeurilor și a costurilor.

Dintre deșeuri, cele periculoase sunt considerate având un factor de risc crescut de poluare a mediului. În funcție de proveniență, deșeurile periculoase pot fi:

1. deșeuri menajere periculoase provenite din activitatea casnică, precum:

 • echipamente electrice şi electronice scoase din funcțiune;
 • detergenți care conțin substanțe periculoase;
 • deșeuri care conțin mercur;
 • insecticide;
 • vopseluri, cerneluri, adezivi care conțin substanțe periculoase;
 • alimente expirate;
 • alimente de origine animală intrate în stare de putrefacție;
 • resturi de țigări consumate.

2. deșeuri periculoase provenite de la unități de alimentație publică, precum:

 • deșeuri alimentare
 • ambalaje

3. deșeuri periculoase provenite din ateliere, precum:

 • uleiuri uzate;
 • vopsele;
 • deșeuri metalice;
 • combustibil;
 • ace de la mașini de cusut;
 • sticlă

  4. deșeuri periculoase provenite din instituțiile de sănătate:

 • ace;
 • branule;
 • lame de bisturiu;
 • pipete;
 • sticlărie de laborator;
 • deșeuri chimice care conțin substanțe periculoase.

Deși încă se obișnuiește aruncarea gunoiului la grămadă, în privința deșeurilor create de către firme, normele stabilesc reguli de colectare, reciclare sau tratare și distrugere ori eliminare a acestora. Totuși, în funcție de tipul și complexitatea activităților pe care agentul economic le desfășoară, problema deșeurilor este abordată în mod diferit. Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, fiecare firmă trebuie să desemneze un responsabil, care să se ocupe de managementul deșeurilor. Acesta trebuie să fie instruit în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv în privința deșeurilor periculoase, deci sunt necesare cursuri de specialitate.

Printre obligațiile responsabilului cu managementul deșeurilor se numără:

 • identificarea și clasificarea deșeurilor generate conform codurilor unice prevăzute de HG 856/2002 – unde se regăsesc peste 800 de coduri formate din 6 cifre.
 • întocmirea evidențelor cantităților și tipurilor de deșeuri generate;
 • identificarea colectorilor autorizați de deșeuri;
 • încheierea de contracte avantajoase cu colectorii autorizați de deșeuri;
 • întocmirea documentelor și a rapoartelor prevăzute de lege, privind deșeurile generate;
 • evidenta gestiunii deseurilor prin raportare anuala si depunerea acestora la Agenția pentru Protecția Mediului.

Toate acestea se remarcă în contextul obligațiilor pe care firmele din domeniul gestionării deșeurilor le au. Acestea din urmă trebuie să:

 • încadreze fiecare tip de deșeu generat de propria activitate;
 • clasifice și să codifice deșeurile conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
 • colecteze separat deșeurile generate;
 • respecte ierarhia deșeurilor: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operaţiuni de valorificare (de exemplu, valorificarea energetică) și eliminarea;
 • efectueze caracterizarea deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau a compoziției;
 • desemneze o persoană care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor de gestionare a deșeurilor (din rândul angajaţilor proprii sau prin externalizarea serviciilor unei companii care dispune de personal atestat în domeniul gestiunii deșeurilor);
 • întocmească evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu (cantitatea, natura și originea deșeurilor, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, respectiv operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor);
 • gestioneze deșeurile reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile și acumulatorii uzați, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile periculoase, deșeurile de anvelope etc.;
 • prezinte evidența gestiunii deșeurilor autorităților competente de control, la cererea acestora;
 • raporteze datele privind gestionarea deșeurilor către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic (în S.I.M.- Sistemul Integrat de Mediu);
 • respecte prevederile autorizației de mediu deținute;
 • încheie contracte de preluare a deșeurilor numai cu colectori autorizați din punct de vedere al protecției mediului; Contractele cu colectorii autorizați de deșeuri trebuie să acopere toate tipurile de deșeuri generate de către companie, ținându-se evidența cantităților de deșeuri predate.
 • predea deșeurile în baza contractelor încheiate cu colectori autorizați din punct de vedere al protecției mediului;
 • respecte legislația privind transportul deșeurilor pe teritoriul României;
 • efectueze buletine de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită  autorităților competente pentru protecția mediului;
 • păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 • întocmească în urma unui audit de deșeuri, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri;

Cantitatea de deșeuri generate în urma activității desfășurate de către agenții economici se raportează către Agenția pentru Protecția Mediului se face anual, dacă nu se specifică altceva în autorizația de mediu. Există situații când poate fi necesară și întocmirea evidenței lunare a deșeurilor generate, în conformitate cu legislația în vigoare, iar la finalul anului se depune raportarea anuală a gestiunii deșeurilor la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, în numele companiei respective, fiind îndeplinită, astfel, o cerință din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Așadar, este esențial ca agenții economici care generează deșeuri de orice natură să le identifice și să le gestioneze în condițiile impuse de legislația în vigoare pentru a nu pune în pericol mediul înconjurător și viața umană, dar și să nu riște sancțiuni și amenzi din partea Gărzii de Mediu.  Pentru a facilita intregul proces de documentație și dosare po apela la o companie de consultanță de mediu precum Smart Environment, care ofera expertiza și experiența în domeniul protecției mediului.