Anunț finalizare proiect “Dezvoltarea societatii GIAMARO FOOD”

Proiectul “Dezvoltarea societatii GIAMARO FOOD” cod MySMIS 159772, cod RUE 1070, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea

4.1.1 – Investiții în activități productive, este implementat de către societatea GIAMARO FOOD SRL si are o valoare totala de 4.031.559,05 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 2.423.253,79 lei (suma nerambursabilă solicitată/alocata/decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 4 februarie 2023 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a societății GIAMARO FOOD SRL prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii in retehnologizare și autosusținere prin producerea de energie verde.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Realizarea proiectului de investitii Obiectiv specific 2 – Realizarea unei adaptări verzi Obiectiv specific 3 – Cresterea productivitatii muncii

Date de contact beneficiar:

Adresa: Municipiul Sibiu, România,

Str. Poet Vasile Cârlova, nr.26,

judetul Sibiu, cod postal 550017, România,

Tel: 0724337807, Email: giamarofood@granturi2020.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.